Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ลำดับ numeric
รหัสสถานศึกษา text
ประเภท text
ชื่อสถานศึกษา text
ตำบล/แขวง text
อำเภอ/เขต text
จังหวัด text
ภาค text
ระดับชั้น text
สังกัดกระทรวง text
สังกัดกรม text
ปีประเมิน numeric
1.1.1 (1) text
1.1.2 (2) text
1.2.1 (3) text
1.2.2 (4) text
2.1.1 (5) text
2.1.2 (6) text
2.1.3 (7) text
2.1.4 (8) text
2.2.1 (9) text
2.2.2 (10) text
2.2.3 (11) text
2.3.1 (12) text
2.3.2 (13) text
2.3.3 (14) text
3.1.1 (15) text
3.1.2 (16) text
3.1.3 (17) text
3.2.1 (18) text
3.2.2 (19) text
3.2.3 (20) text
4.1.1 (21) text
4.1.2 (22) text
4.1.3 (23) text
4.2.1 (24) text
4.2.2 (25) text
4.2.3 (26) text
5.1.1 (27) text
5.1.2 (28) text
5.1.3 (29) text
5.2.1 (30) text
5.2.2 (31) text
5.2.3 (32) text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก ระดับการศึกษา
หน่วยวัด แห่ง
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566