ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นศูนย์รวมบัญชีดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านกระบวนการธรรมาภิบาลและลงทะเบียนชุดข้อมูลเพื่อการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางของหน่วยงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้พร้อมใช้ รวมถึงส่งต่อไปยังระบบบริการข้อมูลเปิด data.go.th และศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ตลอดจนแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลภาครัฐร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายความอยู่ดีมีสุขของประชาชน