Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ลำดับที่ numeric
รหัสสถานศึกษา text
รหัสสถานศึกษา สป. text
ชื่อศูนยพัฒนาเด็ก text
ตำบล/แขวง text
อำเภอ/เขต text
จังหวัด text
ภาค text
ขนาด text
ช่วงอายุ text
สังกัด (ระดับกระทรวง) text
สังกัด (ระดับกรม) text
สังกัด (ระดับกอง) text
ปีที่ประเมิน numeric
มฐ.1 ระยะ1 text
มฐ.2 ระยะ1 text
มฐ.3 ระยะ1 text
สรุปผลระยะ1 text
มฐ.1 ระยะ2 text
มฐ.2 ระยะ2 text
มฐ.3 ระยะ2 text
สรุปผลระยะ2 text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก ระดับการศึกษา
หน่วยวัด แห่ง
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มีนาคม 2567