ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด แห่ง
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565