ผู้ประเมินภายนอกที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ข้อมูลรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรอง
* อีเมลผู้ติดต่อ assessment.bureau@onesqa.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบจัดเก็บและข้อมูลจากการจัดกลุ่มผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • JSON
 • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย admin_ckan admin_ckan
  สร้างในระบบเมื่อ 25 สิงหาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มีนาคม 2567