สำนักประเมินและรับรอง

สำนักประเมินและรับรอง ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและรับผิดชอบในการประเมินสถานศึกษาทุกระดับ ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ด้านการอาชีวศึกษา กศน. และระดับอุดมศึกษา