Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ชื่อหน่วยประเมิน text
ประเภท text
ตำบล/แขวง text
อำเภอ/เขต text
จังหวัด text
วันที่รับรอง timestamp
วันที่ครบอายุ timestamp

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 20 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 เมษายน 2567