Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ลำดับที่ numeric
รหัสสถานศึกษา text
รหัสสถานศึกษา สป. text
ชื่อศูนยพัฒนาเด็ก text
ตำบล/แขวง text
อำเภอ/เขต text
จังหวัด text
ภาค text
ขนาด text
ช่วงอายุ text
สังกัด (ระดับกระทรวง) text
สังกัด (ระดับกรม) text
สังกัด (ระดับกอง) text
ปีที่ประเมิน numeric
มฐ.1 ระยะ1 text
มฐ.2 ระยะ1 text
มฐ.3 ระยะ1 text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 สิงหาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 26 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 สิงหาคม 2564