พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ข้อมูลสถานศึกษาที่มีการลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Site visit)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).